PROPOZÍCIE:

 

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 04.-05.04.2020 Národný Field Trial – Memoriál Júliusa Pántika s udeľovaním titulu C.A.C.T.

prístupný pre všetky plemená stavačov

Program:
8.00 zraz pri poľ. chate PZ Parná – Biely kostol
8.15 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov
9.00 otvorenie skúšok a štartovacie listiny
9.15 odchod do revíru
15.30 ukončenie a vyhlásenie výsledkov
16.00 odchod do penziónu – pre ubytovaných
16.30 spoločná večera

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet, dobre zazverený revír a výborný predpoklad výskytu jarabíc.

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

Prihlášku nájdete tu: http://pointerseter-klub.sk/…/na-stiah…/category/1-prihlasky

Pokyny k prihláseniu:

1)     riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a)     Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

b)     Na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. Páry / Sólo / Derby - Sólo / Páry / TAN

c)     UPOZORŇUJEME, že prihlásenie na konkrétny beh je záväzné a prípadné zmeny sú možné len po schválení organizátorom a za administratívny poplatok 10 eur

d)     uzávierka prihlášok je 27.03.2020

 

2)      Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná na účet SKPS do 25.03.2020

V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.


 Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
 IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

*POZOR NA ÚČET KLUBU UHRÁDZAŤ LEN ŠTARTOVNÉ POPLATKY!

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

 

3)     V prípade záujmu o ubytovanie a spoločnú večeru je prihlásenie možné do 25.03.2020

a)     rezervácia na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

b)     ubytovanie a večeru je nutné uhradiť do 25.03.2020.

 Názov účtu: Patrícia Rusňáková
 IBAN:
SK04 1100 0000 0029 3509 0258
 SWIFT code/BIC:
TATRSKBX

V prípade neuhradenia poplatkov, bude prihlásenie stornované.

*Ubytovanie a večeru prosím neuhrádzať na účet klubu, poplatok bude z tohto účtu    vrátený a nebude akceptovaný.

 

c)     kapacita ubytovania v penzióne je limitovaná

Po uzávierke a naplnení kapacity si každý záujemca zabezpečí ubytovanie a večeru samostatne!

 

Štartovné poplatky:
25,- €/pes – derby, T.A.N. člen SKPS
30,- €/pes – FT člen SKPS
35,- €/pes – ostatní účastníci TAN, derby, FT

V prípade viacerých psov u jedného vodiča, bude odrátaný poplatok:

-5,00 €/ druhý a každý ďalší pes

 

Všeobecné pokyny:


Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz.

Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Martin Adámek

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

 

Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná