Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 09.05.2021 

Skúšku vlôh T.A.N.

prístupnú pre všetky plemená anglických stavačov 

a stavačov, kde je skúška uznaná ich klubom

Program:
10.00 zraz na parkovisku
10.05 registrácia, veterinárna prehliadka
10.15 odchod do revíru (prvá skupina)

Prihlášku nájdete tu: http://pointerseter-klub.sk/…/na-stiah…/category/1-prihlasky

Štartovný poplatok TAN:
člen klubu 25 eur
nečlen klubu 35 eur

!!! V danom termíne neprihlásení účastníci, nebudú môcť štartovať !!!

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

 

Pokyny k prihláseniu:

 1. riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  1. Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS. 
  2. uzávierka prihlášok je 06.05.2021

 

 1. Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná na účet SKPS do 07.05.2021

V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.


 Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
 IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

 

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 3 dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom, prípadne zaslanie veterinárneho nálezu na email pred konaním súťaže.

 

 

Zraz je na Parkovisku Kamenný mlyn (Kamenná cesta). 

GPS súradnice: 48.36842968669722, 17.549747191922755 

Týmto upozorňujeme účastníkov o zmene organizácie dopravy a to, že pri novostavbách na panelovej ceste smerom k poľovníckej chate PZ Parná je osadená značka ZÁKAZ VJAZDU.

 

Pri registrácii je potrebné odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku, mať pri sebe preukaz o pôvode psa, veterinárny preukaz a negatívny test vodiča nie starší ako 14 dní.

Ak vodič potrebuje sprievod ďalšej osoby (dvaja a viac štartujúcich psov) je nutné to ohlásiť organizátorovi pri prihlásení na skúšku.

Upozorňujeme účastníkov, že podľa opatrení nesmieme podávať stravu ani nápoje a teda si ich každý vodič zabezpečí samostatne.

 

Žiadame dodržiavanie opatrení:

 • Skúška sa koná bez účasti verejnosti a bez sprievodu vodičov
 • Nutné dodržiavať odstupy min. 2 m (uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pri výkone športovej činnosti)
 • Mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom (uvedené neplatí pri odstupe v exteriéri min. 5 m od inej osoby, pre osoby pri výkone športu a fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania)
 • Častá dezinfekcia rúk
 • ZÁKAZ PODÁVANIA RÚK

 

Účastníci ráno svojim podpisom vyjadria súhlas, že sú riadne oboznámení s propozíciami a s dodržiavaním nariadených opatrení.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000,00 eur. 

Pokutu za nenosenie rúška a nedodržiavanie platných opatrení hradí každá osoba na vlastnú zodpovednosť. Sankcia je do výšky 1.659,00 Eur.

 

Prosíme vodičov, aby na prihlášku uviedli svoje mobilné číslo. V prípade potreby bude lokalizácia miesta v revíri zasielaná cez „zdieľanie polohy“ na WhatsApp.

 

Všeobecné pokyny:


Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. 

Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS. 

V prípade nekonania skúšky z dôvodu zásahu vyššej moci (Čl.I.13 skúšobný poriadok) bude štartovný poplatok vrátený po odrátaní 2,00 Eur, ktoré budú použité na krytie nákladov spojených s organizáciou.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz.

Prihlásením psa na skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov T.A.N. pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Martin Adámek

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná