SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ

 

SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV

 

usporiada

 

v sobotu 5. augusta 2023

 

v Trnave (Kamenný mlyn)

(http://www.hotelkoliba.sk/)

 

 

XXII. špeciálnu výstavu pointrov a setrov

so zadávaním titulov CAC a Víťaz špeciálnej výstavy 2023

 

 

 

I. uzávierka prihlášok :      19.06.2023

 

II. uzávierka prihlášok :    10.07.2023

 

III. uzávierka prihlášok : 24.07.2023

 

 

Online prihlásenie je možné na www.onlinedogshows.sk

Platba v deň výstavy NIE JE možná,

všetky  poplatky musia byť uhradené  vopred.

 

Rozhodca: Viera Vítková, SK

 

 

 

 

                  Výstavný výbor:

Riaditeľ výstavy:                                           Martin Adámek

Ekonóm výstavy:                                           Patrícia Rusňáková

Výstavná  kancelária:                                    Dagmar Šlachtová, Mária Fülleová, Marián Konečný

Veterinárna služba:                                        ŠVS Trnava

Komisia pre protesty:                                    Martin Adámek, Patrícia Rusňáková, Marián Konečný

                                                             

 

PROGRAM:                               8.00 – 8.30                 Prijímanie psov, veterinárna prehliadka

9.00                            Otvorenie výstavy

9.15– 13.00                Posudzovanie v kruhoch

13.30                          Udeľovanie titulov a súťaže

                   

 

 

 

 

TRIEDY:                   trieda ml. dorastu        od kompl. očkovania do 6 mesiacov

trieda dorastu              vek od 6 do 9 mesiacov

                                                     trieda mladých            vek od 9 do 18 mesiacov

                                                     trieda stredná              vek od 15 do 24 mesiacov

                                                     trieda otvorená            vek od 15 mesiacov

                                                     trieda pracovná           vek od 15 mesiacov    (+  pracovný certifikát) *

                                                     trieda šampiónov        vek od 15 mesiacov    (+ šampionát) *                                               

                                                     trieda čestná                vek od 15 mesiacov    (mimo konkurenciu, s titulom CH, ICH, NV, KV, VŠV) *

trieda veteránov          jedinci starší ako 8 rokov

*v prípade nedoloženia príslušného dokladu bude pes automaticky preradený do triedy otvorenej

             Uzávierky a poplatky

 

1. uzávierka

019.06.2023

2. uzávierka

210.07.2023

3. uzávierka

24.07.2023
(len on-line prihlásenie)

za 1. psa

35,- €

40,- €

45,- €

za každého ďalšieho psa

30,- €

35,- €

40,- €

trieda mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

25,- €

30,- €

35,- €

súťaže

15,- €

15,- €

15,- €

    

Tituly a čakateľstvá :

CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

Res. CAC SR  - môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

Víťaz špeciálnej výstavy - udeľuje sa psovi a suke každého plemena. Do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením V1, CAC v triedach  strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

Víťaz špeciálnej výstavy mladých - udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho získať psy a suky s ocenením CAJC v triede mladých

Víťaz špeciálnej výstavy veteránov - udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede veteránov

Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi plemena, do súťaže nastupujú pes a suka z triedy mladých s ocenením V1, CAJC

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže nastupujú jedince s titulom CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením výborný 1

Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) -  do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako víťaz plemena (BOB) s ocenením CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením výborný 1

Najkrajší mladší dorast  - do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladší dorast známku veľmi nádejný 1.

Najkrajší dorast - do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku veľmi nádejný 1.

Najkrajší veterán - do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede veteránov získali ocenenie výborný 1.

Najkrajší jedinec triedy čestnej - do súťaže nastupujú jedince, ktoré v triede čestnej získali ocenenie v1.

Najkrajší pracovný pes výstavy – nastupujú psy a suky s ocenením CAC z triedy pracovnej

Víťaz výstavy mladých (BIS Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior)

Víťaz výstavy (BIS) - udeľuje sa najkrajšiemu jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Víťaz plemena (BOB)

 

Súťaže (Prihlásiť sa možno aj v deň výstavy do 11,00 hodiny) :

Najkrajší pár psov - Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz

Chovateľské skupiny - Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite a pod.

 Dieťa a pes – do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa posúdeného na výstave

 

 

 

Všeobecné ustanovenia :

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhu, zápis nie je povinný. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov, a to po zložení kaucie 70,- eur vo výstavnej kancelárii počas trvania výstavy. Kaucia pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadá v prospech usporiadateľa výstavy. Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané. V areáli výstaviska je zakázaný predaj šteniec!

 

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadajúcemu klubu (uvedenému v záhlaví propozícií), na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na špeciálnu výstavu SKPS“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa)  a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke a v klubovom spravodaji SKPS.        

 

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.

Prihlášky po termíne 3. uzávierky nebudú prijaté. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1.prihláseného psa. Prihlášku je možné stornovať len do termínu druhej uzávierky, za stornovanie prihlášok účtujeme storno poplatok vo výške 10 euro. Po termíne druhej uzávierky už stornovanie nie je možné. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy (informácie) pre príjemcu. Podanie prihlášky je záväzné a uhradiť výstavné poplatky je vystavovateľ povinný, aj keď sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní! Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od odoslania prihlášky! Neuhradené prihlášky budú po 10 dňoch od vytvorenia vymazané bez upozornenia. Pri online prihlasovaní uhraďte poplatok po obdržaní potvrdzujúceho mailu, v ktorom bude uvedená suma na zaplatenie výstavných poplatkov a variabilný symbol. VS je nevyhnutné uviesť pri úhrade poplatku. Doklad o zaplatení môžete nahrať ako prílohu pod „moje platby“ (ikona spinka) alebo zaslať mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Bankové spojenie:

 

Názov účtu:                            Slovenský klub pointrov a setrov

Číslo účtu:                              0019191003 / 0900

IBAN:                                     SK 25 0900 0000 0000 1919 1003

SWIFT code/BIC:                   GIBASKBX

Adresa banky:                        Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

 

Upozornenie výboru SKPS pre členov klubu: od 29. marca 2001 sa požaduje pre zaradenie do chovu výstavné ocenenie z klubovej alebo špeciálnej výstavy poriadanej SKPS !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I H L Á Š K A

XXII. Špeciálna výstava pointrov a setrov, CAC

06. 08. 2022, Trnava- Kamenný mlyn

 

meno psa………………………………………………………...…….....................................................………………………………………………

 

plemeno………………………………………………………...............................................................……pohlavie………….............................……

 

farba……………………................……………narodený/á……………….......................…………………zapísaný/á……….................…..…………

prihlásený/á do triedy:                                   mladšieho dorastu                                        otvorenej  

( podčiarknuť )                                               dorastu                                                          pracovnej  

                                                                        mladých                                                         šampiónov  

                                                                                        strednej                                                          veteránov  

                                                                                                                                                                 čestnej

Dieťa a pes(napíšte meno dieťaťa)……………………………………………….....................................................…………………………………..

 

najkrajší pár (napíšte meno druhého jedinca)…………………………………………….....................................................…………………………

 

chovateľská skupina (napíšte meno chov. stanice) ........…………………………......................................................………………………………...

 

otec……………………………………………………………….....................................................………zapísaný…………………………………..

 

matka…………………………………………………………….....................................................…...…..zapísaná……………….………………..

 

chovateľ…………………………………………………………………….......................................................………………………….........……….

 

majiteľ…………………………………………………………....................................................…………č. tel…………………......……………….

 

presná adresa…………………………………………………………....................................................……………………………….......…………..

 

Prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia výstavného poriadku a že sa im podriaďujem!

 

 

V………………………………  dňa………………………………                     

 

 

podpis……........................................................……………….. e-mail :....................................................................................................................

Čitateľne vyplnenú prihlášku  môžete poslať aj na adresu:              Slovenský klub pointrov a setrov

                                                                                                                            Štefánikova 10

                                                                                                                            811 05 Bratislava

                                                                                                                            Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

K PRIHLÁŠKE PRILOŽTE  FOTOKÓPIU RODOKMEŇA A DOKLAD O SKÚŠKE

ČI  ŠAMPIONÁTE A NA ZADNÚ STRANU NALEPTE ÚSTRIŽOK – POTVRDENIE O ZAPLATENÍ INAK JE PRIHLÁŠKA NEPLATNÁ